ประวัติโรงเรียน
 คณะครูและบุคลากร
 เพลงประจำโรงเรียน
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 กลุ่มบริหารวิชาการ
 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
 กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
 
 
 
 
 
คณะสงฆ์ องค์ที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

พระพรหมเวที (ชวนปัญฺโญฺ)
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะภาค ๘
กรรมการศูนย์ควบคุมการไป
ต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร
หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๕
ประธานกรรมการประสานงานศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟู
ผู้ ติดยาเสพติด
 
 พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
กรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
คณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิทยาราม องค์ที่ปรึกษาและอุปถัมภ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

พระสุธรรมธีราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระนิกรมมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระราชปัญญาเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระธรรมภาวนาวิกรม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระครูวิมลวิสุทธิคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระวีรธรรมมุนี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระครูโสภณสุทธิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระครูสุทธิสุตคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
 
พระมหาประวัติปัญญาวชิโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม